През учебната 2019/2020 г. ОУ “Христо Смирненски”   работи по следните проекти и  национални програми:

  • BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех
  • НП “Заедно за всяко дете” 2019 г.- Модул  1 “Подпомагане на екипите за обхват”
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 2018 – 2020 г.
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

Оказва се обща подкрепа съгласно Наредба за приобщаващото образование – чрез допълнително обучение  по учебни предмети за превенция на  обучителните затруднения или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание. Има сформирани групи по интереси и групи за  допълнително  изучаване на български език- на ученици за които българският език не е майчин.