УЧЕБНА 2020 / 2021г.

График за провеждане на компенсиращи мерки за периода 14.06.2021 г. до 18.06.2021г.

Организация на учебното време, считано от 11.01.2021 г.

Училищен учебен план I-VIII клас дневна форма за обучение за учене.2020 / 2021г.

Годишен план за училището за учене.2020 / 2021г.

Правилник за устройството и дейността на училището

Форми на обучение

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ОУ “Христо Смирненски” – град Ямбол

Програма за предоставяне на равни възможности и за пробщаване на деца и ученици от въображаеми групи – уч.2020 / 2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище – уч.2020 / 2021 г.

 План за действие на училищен координационен съвет при ОУ “Христо Смирненски” – гр.Ямбол за Противодействието на тормоза и насилието в училище за уч.2020 / 2021 г.

График на учебно време през 2020/2021 г. 

План – прием за уч.2020-2021 г.

УЧЕБНА 2019/2020 година

Годишен план за училището

Вътрешни правила за работна заплата

 

УЧЕБНА 2018/2019 година

заповед за определяне на доставчика 

                                                            обявление учи.плод и мляко

                                                             Образец на предложението срещу Обявяване

 

 

УЧЕБНА 2017/2018 година